مدیر کل حفاظت محیط زیست استان

در راستای حفاظت از محیط زیست،از طریق انجام فعالیتهای اجرایی خصوصا مدیریت پسماندهای ویژه بیمارستانی از بهروز اصانلو شهردار قیدار تقدیر و تشکر نمود.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر قیدار

گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها