جلسه 4/4/99

جلسه علنی شورای اسلامی شهر قیدار با حضور کلیه اعضا روز چهارشنبه مو...