آخرین روز کاری

اصانلو شهردار قیدار در آخرین روز کاری سال ۱۳۹۹ از حل مشکل بدهی انباشته شده سی میلیارد ریالی چندین ساله شهرداری به تامین اجتماعی خبر داد.


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها