کمیته تخصیص آب استان

جلسه کمیته تخصیص آب استان با حضور اصانلو شهردار قیدار و مهندس حاجیلو در خصوص تامین آب صنایع مزاحم شهری و میدان احشام


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها