بررسی دفترچه عوارض پیشنهادی

جلسه شورای اسلامی شهر با دستورکار بررسی دفترچه عوارض پیشنهادی سال 1400 و باحضور آقایان کرمی،نوری و عباسی کارشناسان واحددر آمد شهرداری امروز دوشنبه ساعت 16 در محل دفتر شورا برگزار گردید و با تاکید اعضای شورای شهر مقرر شد عوارض در آمدی ۱۴۰۰ با توجه به شرایط اقتصادی شهروندان عزیز تعیین گردد


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها