کاشت و تکثیر گلهای زینتی در گلخانه شهرداری

قلمه گیری، کاشت و تکثیر گلهای زینتی در گلخانه شهرداری قیدار به همت واحد فضای سبز شهرداری


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها