دکتر سلطانی معاونت محترم عمرانی استانداری

حضور دکتر سلطانی معاونت محترم عمرانی استانداری زنجان در شهرداری قیدار و دیدار اصانلو شهردار و مرادی رئیس شورای اسلامی شهر قیدار با ایشان


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها