عملیات برف روبی در سطح شهر

عملیات برف روبی در سطح شهر توسط نیروهای شهرداری قیدار.
مورخه ؛۹۹/۹/۱۶


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها