پیشرفت فیزیکی احداث بیمارستان

بازدید اصانلو شهردار قیدار به همراه دکتر بیگدلی فرماندار محترم از پیشرفت فیزیکی احداث بیمارستان رسول اکرم (ص)


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها