احداث مسیر دوچرخه سواری

احداث مسیر دوچرخه سواری در بلوار دانشگاه و بازدید اصانلو شهردار قیدار از روند اجرای پروژه: دوشنبه 3/9/99


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها