بازدید فرماندار محترم شهرستان

دکتر بیگدلی فرماندار شهرستان خدابنده روز چهارشنبه بهمراه معاونت اداری خود از واحدهای مختلف شهرداری قیدار بازدید کرد و در ادامه از پروژه ایجاد مسیر دوچرخه سواری و پیاده روی در بلوار دانشگاه نیز دیدن نمود.


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها