نصب چراغ های روشنایی دکوراتیو

نصب چراغ های روشنایی دکوراتیو در بلوار رسول اکرم (حد فاصل میدان بسیج تا میدان شهدا) توسط شهرداری قیدار


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها