راننده تاکسی امانت دار آقای جباری

راننده تاکسی امانت دار آقای علی جباری، یک عدد کیف زنانه و یک عدد ساک دستی حاوی لوازم شخصی یکی از بانوان همشهری را که در تاکسی جا مانده بود، به صاحبش بازگرداند.
این اقدام با هماهنگی واحد بازرسی سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری قیدار و با تقدیر صاحبان اموال مذکور از این تاکسی دار امین انجام شد.
روابط عمومی شهرداری قیدار به سهم خود از تمام تاکسی داران شریف و عزیزی که با تحویل لوازم جا مانده در تاکسی های خود، شرط امانت داری را به جای می آورند تقدیر و تشکر می نماید.


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها