بهسازی خیابان های شبنم

اتمام عملیات آسفالت ریزی و بهسازی خیابان های شبنم و بنفشه توسط واحد عمران شهرداری قیدار


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها