ترمیم معابر اصلی شهر

لکه گیری و ترمیم معابر اصلی شهر توسط واحد عمران شهرداری قیدار (خیابان شریعتی، بلوار شهید ذوالقدر و چهار راه شهرداری


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها