اتمام عملیات آسفالت ریزی کوچه شهید خلجی

اتمام عملیات آسفالت ریزی کوچه شهید خلجی (ضلع شرقی میدان معلم) توسط واحد عمران شهرداری قیدار


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها