آسفالت ریزی خیابان های گلستان و سبزینه

آسفالت ریزی خیابان های گلستان و سبزینه و بازدید شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر از روند انجام آسفالت ریزی


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها