شهرداری برتر در حوزه آموزش کارکنان

حضور رئیس دانشگاه علمی و کاربری (مجری مورد تایید استانداری زنجان برای برگزاری دوره های آموزشی کارکنان شهرداری ها) در دفتر شهردار قیدار و تقدیر از اصانلو شهردار قیدار بعنوان شهرداری برتر در حوزه آموزش کارکنان


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها