تسطیح زمین های بایر

پاکسازی و تسطیح زمین های بایر داخل محدوده شهر توسط واحدهای خدمات شهری و عمران شهرداری قیدار


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها