ورزش صبح گاهی

حضور آقای اصانلو شهردار و حسین پور عضو محترم شورای اسلامی شهر قیدار در ورزش صبح گاهی اعضای گروه کنگره ۶۰ در محل پارک خانواده شهر قیدار


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها