روند جدولگذاری و پیور زنی

بازدید شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر قیدار از روند جدولگذاری و پیور زنی معابر شهر : 1/8/99


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها