احداث درمانگاه تامین اجتماعی

برگزاری جلسه ویژه تخصیص زمین برای احداث درمانگاه تامین اجتماعی به ریاست بیگدلی فرماندار شهرستان و با حضور مدیر کل تامین اجتماعی استان، شهردار قیدار، و رئیس تامین اجتماعی شهرستان


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها