روند آسفالت ریزی معابر

بازدید مرادی رئیس شورای اسلامی شهر قیدار بهمراه اصانلو شهردار از روند آسفالت ریزی معابر: 1/8/99


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها