ملاقات مردمی اصانلو شهردار قیدار

ملاقات مردمی اصانلو شهردار قیدار با شهروندان قیداری و پاسخگویی به سوالات مراجعین: 29/7/99گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها