جدولگذاری انتهای خیابان غدیر

بازدید شهردار قیدار از جدولگذاری انتهای خیابان غدیر (محل اتصال به خیابان مطهری شمالی) : 29/7/99


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها