نحوه اجرای عملیات پیور زنی

بازدید شهردار قیدار از نحوه اجرای عملیات پیور زنی خیابان سینا: 29/7/99


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها