آسفالت ریزی خیابان های میعاد

بازدید شهردار قیدار از روند آسفالت ریزی خیابان های میعاد و امید : 27/7/99


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها