عملیات پیور زنی و ترمیم ضلع شرقی

ادامه عملیات پیور زنی و ترمیم ضلع شرقی پیاده روی خیابان تختی (بالاتر از جایگاه (CNG) توسط شهرداری قیدار


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها