پی کنی مسیل جاده لاچوان

آماده سازی و پی کنی مسیل جاده لاچوان برای ادامه عملیات احداث کانال (بستر و دیوار مسیل) توسط شهرداری قیدار


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها