آسفالت ریزی خیابان دکل

اتمام عملیات آسفالت ریزی خیابان دکل توسط واحد عمران شهرداری قیدار: 24/7/99


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها