آسفالت ریزی و ترمیم معابر

ادامه عملیات آسفالت ریزی و ترمیم معابر و کوچه های میعادها توسط واحد عمران شهرداری قیدار: 24/7/99


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها