پروتکل های بهداشتی ازسوی سازمان حمل ونقل


کنترل تاکسی های درون شهری مبنی بر رعایت پروتکل های بهداشتی ازسوی سازمان حمل ونقل شهرداری قیدار


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها