آسفالت ریزی خیابان میعاد

بازدید اصانلو شهردار قیدار ازقیر پاشی وآسفالت ریزی خیابان میعاد و کوچه های منتهی به خیابان میعاد


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها