لکه گیری و ترمیم آسفالت

لکه گیری و ترمیم آسفالت در محوطه پارک شهدای خرمشهر و کوچه های منتهی به پارک توسط واحد عمران شهرداری قیدار


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها