پاکسازی ورودی های شهر

تسطیح و پاکسازی ورودی های شهر توسط نیروهای عمران و خدمات شهری شهرداری قیدار


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها