تقدیر از کارکنان کوشای شهرداری


تقدیر اصانلو شهردار قیدار از آقایان اسمعلی احمدی و بیرامعلی مرادی از کارکنان کوشای شهرداری قیدار به خاطر تلاش مداوم و حُسن انجام وظایف محوله و اعلام رضایت همشهریان از عملکرد ایشان


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها