بازدید از خیابان سیمای غربی

بازدید اصانلو شهردار و مرادی رئیس شورای اسلامی شهر قیدار از خیابان سیمای غربی


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها