عملیات پیورزنی

ادامه عملیات پیور زنی و اصلاح پیاده روهای سطح شهر قیدار توسط شهرداری قیدار


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها