بازدید از محل احداث سرای سالمندان

بازدید اصانلو شهردار قیدار به همراه سرکار خانم نصیری رئیس اداره بهزیستی خدابنده از محل احداث ساختمان نگهداری سالمندان و معلولین


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها