بازدید از ترمینال

بازدید اصانلو شهردار قیدار به همراه آقای خمسه معاونت محترم فرماندار و محرمی مسئول بازرسی فرمانداری از ترمینال مسافربری شهر قیدار


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها