مصاحبه تلویزیونی

مصاحبه تلوزیونی با آقایان علی حسین مرادی رئیس شورای اسلامی و بهروز اصانلو شهردار قیدار در شبکه اشراق، امشب مورخ ۹۹/۷/۱۴ بعد از اخبار ساعت ۲۳


روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر قیدار


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها