زیرسازی معابر میعادها

زیرسازی و تیغ زنی و تسطیح معابر میعادها توسط شهرداری قیدار و آماده سازی برای آسفالت ریزی


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها