بازدید اصانلو شهردار قیدار از روند تولید آسفالت

بازدید اصانلو شهردار قیدار از روند تولید آسفالت در کارخانه آسفالت شهرداری قیدار


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها