دیدار اصانلو شهردار قیدار با مدیرکل محترم امور مالیاتی استان

دیدار اصانلو شهردار قیدار با مدیرکل محترم امور مالیاتی استان زنجان و رایزنی در خصوص بدهی انباشته شده شهرداری به اداره امور مالیاتی


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها