آماده سازی کوچه میعاد 4

قیرپاشی و آماده سازی کوچه میعاد 4 برای آسفالت ریزی با همت واحد عمران شهرداری قیدار: پنجشنبه


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها