پیور زنی ضلع شرقی میدان امام حسین

اصلاح پیاده رو و پیور زنی ضلع شرقی میدان امام حسین (ع) توسط شهرداری قیدار


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها