پیاده رو سازی ضلع غربی خیابان امام

ادامه عملیات پیور زنی و پیاده رو سازی ضلع غربی خیابان امام (مابین میدان شهدا و میدان بسیج)


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها