جدول گذاری کوچه شهید خلجی

ادامه عملیات جدولگذاری کوچه شهید خلجی توسط شهرداری قیدار در روز جمعه 21/6/99گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها