اعضای هیئت رئیسه سال چهارم شورای اسلامی

جناب آقایان علی حسین مرادی، محسن بکشلو و مهدی حسین پور:

بدینوسیله انتخاب شما را به عنوان اعضای هیئت رئیسه سال چهارم شورای اسلامی شهر قیدار (آقای مرادی رئیس، آقای بکشلو نایب رئیس و آقای حسین پور منشی و خزانه دار) تبریک عرض نموده و توفیق خدمت بیش از پیش را برای شما بزرگواران از خداوند متعال خواستاریم.


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها