نصب سرعت گیر

نصب سرعت گیر در خیابان امام (پایین تر از فرمانداری) توسط شهرداری قیدار


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها